കുഞ്ഞുമീന്‍

അപ്പുണ്ണിയേട്ടാ,അപ്പുണ്ണിയേട്ടാ,
കുഞ്ഞുമീന്‍ കിട്ട്യാ കുട്ടനു തര്വോ.
എന്തിനാ കുട്ടാ
പൊഴേല് വിടാന്‍ ,നീന്തണ കാണാന്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *